Fair Use Policy (FUP) vaste telefonie onbeperkt

Fair Use Policy (FUP) vaste telefonie onbeperkt

Definitie

Term

Definitie

 

 

Klant

Persoon of instelling (contractant) die een dienst van vanBraak ICT afneemt.

Gemiddelde klant

Gedrag en verbruik van een gemiddelde klant van vanBraak ICT. Wordt bepaald door het gemiddelde van alle klanten van vanBraak ICT met dezelfde dienst.

Vaste telefonie

Hosted VoIP-oplossing van vanBraak ICT.

Vaste telefonie onbeperkt

Add-on op vaste telefonie, waarmee onbeperkt gebeld kan worden voor een vast bedrag per maand.

Fair use policy

De in dit document opgestelde voorwaarden voor redelijk gebruik, wijze van gebruik en limieten van gebruik.


Fair use policy – Overlast, excessief gebruik en misbruik

Het is de klant niet toegestaan de dienst te laten gebruiken door derden, waaronder begrepen klanten van de klant. Ook zal de klant vaste telefonie onbeperkt niet gebruiken voor het verrichten van diensten die gericht zijn op het verlenen van telefonische dienstverlening aan derden, zoals call centers en belhuizen.

Het is de klant niet toegestaan om vaste telefonie onbeperkt te gebruiken in een situatie waarin naar redelijkheid kan worden verwacht dat er sprake zal zijn van gebruik in strijd met deze fair use policy.

De klant zal geen excessief gebruik maken van vaste telefonie onbeperkt. Van excessief gebruik is sprake als de klant over een langere periode beduidend meer dan gemiddeld gebruik maakt van vaste telefonie onbeperkt, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door het open laten staan van de telefoonverbinding en/of het voeren van grote aantallen kort durende telefoongesprekken binnen een kort tijdsbestek. De bovengrens van het toegestane verbruik staat gespecificeerd in artikel 4 van deze fair use policy.

Als zich een dergelijke situatie voordoet, informeert vanBraak ICT de klant over zijn overtreding van deze bepaling en maakt de klant hieraan onmiddellijk een einde. Als de klant niet aan deze verplichting voldoet, kan vanBraak ICT maatregelen nemen, zonder ingebrekestelling. Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het, al dan niet tijdelijk, met onmiddellijke ingang beperken van de toegang tot, dan wel het opschorten, beperken of beëindigen van de levering van vaste telefonie onbeperkt, het abonnement vaste telefonie onbeperkt beëindigen en met terugwerkende kracht de additioneel gemaakte gesprekskosten tegen de reguliere vanBraak ICT-tarieven in rekening te brengen. Indien vanBraak ICT het vermoeden heeft, gebruik in strijd met de wet of algemeen aanvaarde normen, dat er misbruik wordt gemaakt van vaste telefonie onbeperkt, heeft vanBraak ICTtevens de hiervoor genoemde rechten.

De bovengrens van het toegestane verbruik dat maximaal met vaste telefonie onbeperkt mag worden gegenereerd per klantaccount wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:
Bovengrens op accountniveau = aantal vaste telefonie gebruikers * gemiddeld maandverbruik * 4

Het gemiddeld maandverbruik in deze wordt bepaald door vanBraak ICT en vertegenwoordigt het gemiddeld maandverbruik waarbij het verbruik van alle vaste telefonie gebruikers van vanBraak ICT als uitgangspunt wordt gebruikt. Dit gemiddeld maandverbruik wordt eens per jaar vastgesteld door vanBraak ICT. In totaal is er, volgens de hiervoor genoemde formule, op niveau klantaccount, tot vier keer het gemiddeld verbruik per gebruiker toegestaan.

Zodra binnen een tijdsbestek van 6 maanden minimaal 3x de toegestane bovengrens in verbruik is overschreden, behoudt vanBraak ICT zich het recht voor om het verbruik te beoordelen als excessief gebruik en te handelen zoals in artikel 3 van deze fair use policy staat bepaald.

De beoordeling of er sprake is van overlast, excessief gebruik of misbruik is geheel aan vanBraak ICT. Bij die beoordeling zal vanBraak ICT de gemiddelde klant als uitgangspunt nemen.

vanBraak ICT is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt als gevolg van de door vanBraak ICT te nemen maatregelen als genoemd in dit document. vanBraak ICT is niet verplicht de klant enige kosten te vergoeden. De in dit document beschreven maatregelen laat de overige rechten van vanBraak ICT onverlet.


  • Related Articles

  • FAQ vaste telefonie Coligo Connector MS Teams

   1. Hoe gedraag Microsoft teams zich wanneer het is gekoppeld aan vaste telefonie Coligo?  MS Teams gedraagt zich als iedere andere 3rd party softphone. Vaste telefonie Coligo denkt hierbij dat MS Teams een bureautoestel is. Dit is belangrijk voor ...
  • Verduidelijking van de extensies mobiele telefonie

   130 Door 130 te draaien bel je standaard uit met je mobiele telefoonnummer. • Let op: geldt alleen als je bent aangemeld met twinning. • Let op: dit geldt alleen voor vast mobiel (dus niet vast mobiel 2.0). 131Door 131 als prefix voor het gebelde ...
  • Coligo Reach instellen

   Inleiding Op het Coligo platform is het mogelijk om drie verschillende soorten telefoons met elkaar te combineren: vast, mobiel en webphone/softphone. Soms moeten alle apparaten tegelijkertijd rinkelen en soms moet er slechts één apparaat rinkelen. ...
  • Gigaset reset zonder toegang tot menu

   1. Zet toestel uit 2. Houd knoppen 1+4+7 ingedrukt 3. Zet toestel aan, met bovenstaande knoppen ingedrukt. 4. Er komt een melding Service in beeld 5. Druk in 76200 6. Ga in het menu naar Reset Handset (laatste optie)
  • Wachtmuziek

   Standaard Opus Number 1 Electronisch Chillout slow Guitarsong Jazz Easybeat Jazz Fast Jazz Fastbeat Funky Jazz Funky Pop